Toelichting stand van zaken samenwerkingsproces Toelichting stand van zaken samenwerkingsproces

Toelichting stand van zaken samenwerkingsproces van de protestantse wijkgemeenten De Dorsvloer, De Kern en De Ontmoetingskerk (te Spijkenisse) zoals door de voorzitters gegeven op zondag 30 september 2018 – (aanzet tot) kennen en horen van de wijkgemeenten

Welkom
Welkom, fijn dat u er bent etc.
Tijdens deze gemeentebijeenkomst willen we u, zoals beloofd, bijpraten over de gang van zaken en de stand van zaken m.b.t. de samenwerking.

Wens 2 september
Op 2 september, na de startdienst, heeft een heel aantal mensen uit de drie wijken nader kennisgemaakt en nagedacht over de samenwerking. Daar is veel gesproken en geschreven. De resultaten hiervan zijn uitgewerkt en voor u beschikbaar hier op tafel. Het is goed om te lezen hoe betrokken velen zij bij het hele proces.
Zoals die middag ook in het nagesprek klonk: we moeten nu doorgaan. Er is voldoende draagvlak, u wilt verder: de één uit enthousiasme en zin in nieuwe dingen en een open toekomst, de ander omdat het nou eenmaal moet: een pleister kun je ook maar beter snel aftrekken.

2 sept tot heden
We zijn inmiddels twee keer met de gezamenlijke predikanten, scriba’s en voorzitters bij elkaar geweest. Samen met Hildegard Faber hebben we de stappen in kaart gebracht die nodig zijn om tot één wijkgemeente te komen.

1 wijkgemeente: formeel
Allereerst moeten we daarvoor formeel besluiten om samen verder te gaan. Daartoe moeten de verschillende wijkgemeentes gekend en gehoord worden in het besluit. Vervolgens besluiten de afzonderlijke wijkkerkenraden hierover en tenslotte moet de AK toestemming geven.
Nu willen we gehoor geven aan de oproep om tempo te maken, dus we hebben de volgorde iets aangepast:
26 sept heeft de AK kennisgenomen van het voorstel om samen te gaan. Er bestaan daartegen geen bezwaren. Het formele verzoek zal in de volgende vergadering van de AK officieel behandeld worden. Dit nadat de gemeenten gekend en gehoord zijn en de wijkkerkenraden officieel tot samenwerking besloten hebben.
Dat kennen en horen van u doen we dus vandaag.
Op de eerstvolgende kerkenraadsvergaderingen zullen de kerkenraden het besluit nemen en vanaf dan kunnen we gezamenlijk verder.
Aan het eind van dit verhaal is er ruimte voor eventuele vragen, maar eerst lichten we graag een en ander toe.

Eén WIJKgemeente met één WIJKkerkenraad
We streven ernaar om vanuit de drie wijken samen één wijkgemeente  te vormen. Daarbij hoort nog steeds  een WIJKkerkenraad en geen kerkenraad, omdat wij dan één van de twee wijkgemeenten zijn in PKN Spijkenisse. De andere wijkgemeente is De Brug.
Tot nu toe

Ik kom zo terug op het wat en hoe van die nieuwe wijkkerkenraad, maar eerst wil ik u nog even het proces tot nu toe in herinnering roepen, want de tijd gaat snel.
We zijn al een jaar of drie bezig met het samenwerken.
Het is begonnen met een werkgroep die alles inventariseerde, de WIS. In hun gigantische resultatenlijst kunnen we lezen hoeveel we deden en hoeveel we ook al samen deden.
Daarna stelden we met elkaar een missie- en visiedocument op, dat in de verschillende wijken op gemeenteochtenden en -avonden is gedeeld.

Missie
Onze missie was en is, kort samengevat:
‘Vanuit onze eigen identiteit, de omgeving en de tijd waarin we kerk-zijn mensen dichter bij de Bron brengen’. De Bron, dat is God en geloof door de tijden heen. Daarover lezen we in Bijbel en daarvan ervaren we als gemeenschap van alles. We voelen ons geroepen om de verhalen en de ervaringen in verbinding te brengen met het grote verhaal van God’.

Visie
Van daaruit hebben we gekozen voor een visie langs twee lijnen: waardering voor wat er is en ruimte voor vernieuwing. Een zelfde tweeslag zien we in de samenwerking waar we ons op richten: enerzijds een samenwerking als drie wijken met elkaar, anderzijds ook een samenwerking met andere groepen en instanties in Spijkenisse, omdat we niet alleen kerk zijn om ons eigen voortbestaan veilig te stellen, maar ook iets willen bijdragen aan de opbouw van Gods Koninkrijk.

Werkgroepen
Om deze visie nader uit te werken werden verschillende werkgroepen gevormd. Helaas bleek de opdracht groter en moeilijker dan vooraf gedacht en konden niet alle werkgroepen van start gaan. Dat kwam door de moeilijke opdracht, maar ook doordat we niet voldoende mensen konden mobiliseren om mee te gaan in dit deel van het proces.
Dit voorjaar hebben we geconcludeerd dat het proces met de werkgroepen in een impasse was beland en dat de resultaten om verschillende redenen niet de gehoopte handvatten gaven om concrete stappen te zetten.
Eind mei besloten de gezamenlijke wijkkerkenraden daarom het proces met de werkgroepen in deze vorm stop te zetten. Dat is in juni in een overleg met alle betrokkenen besproken. Het is jammer voor alle betrokkenen dat het zo liep. Een en ander is ook teruggekoppeld in de drie wijken, al dan niet na een zondagse eredienst. Toen werd ook meegedeeld dat besloten is om versneld tot één wijkgemeente te komen.

Urgentie
De urgentie van de samenwerking is hoog vanwege het dreigende gebrek aan menskracht om alle belangrijke taken, ambten en rollen te vervullen en vanwege de financiële cijfers die in alle drie de wijken op korte termijn rood zullen kleuren in de huidige situatie.
Er is van het begin af aan gezegd dat wanneer een voorganger vertrekt, diens plaats niet wordt opgevuld. Dit is op dit moment het geval en dat geeft wat financiële lucht. Het verhoogt echter wel de urgentie om intensief samen te gaan werken, aangezien de werkzaamheden in de drie wijken nu gedaan moeten worden door 2,5 fte voorgangers (Gera werkt momenteel namelijk 50%, omdat ze terugkomt uit een situatie van ziekteverlof).
Daar komt bij dat in de komende drie jaar alle predikanten vermoedelijk zullen vertrekken.
Dat betekent dat dingen gaan veranderen. De pijn van dit besluit wordt duidelijk met het vertrek van Marloes. Deze pijn kan en mag niet alleen gedragen worden door de Dorsvloer, daar zullen we met elkaar voor moeten waken en ons voor in moeten zetten.

In de OK/DK: De Dorsvloer is voornemens haar predikantsplaats ook formeel op te heffen. Dat betekent dat er ook op termijn géén extra predikant bij komt.
In de DV: Dit betekent dat wij onze predikantsplaats formeel op moeten heffen
Evt toelichting: besluit om niet te vervangen is al eerder genomen. Omdat we nog niet 1 gezamenlijke wkr zijn, is het de DV die nu formeel dit besluit neemt, maar dat is alleen formeel. Het is een besluit dat eerder al door 3 wijken is genomen en dus ook door 3 wijken wordt gedragen en opgevangen. Het kost zo’n 7.000,- op jaarbasis om een vacatureplaats open te houden, dus het is van belang om dit vóór december te doen.
Er zal dus ook op termijn géén extra predikant (in de DV, OK of DK) beroepen gaan worden. We gaan de toekomst in met 2 predikantsplaatsen en een kerkelijke werker. We zijn ons bewust van de extra druk die dit op Gera kan leggen en we zullen er met elkaar voor moeten waken dat dit niet teveel voor haar wordt. Gera werkt nu 50%, omdat zij met ups en downs terugkomt uit een ziekteverlof. Tot de zomer 2019 gaan we uit van 50%. Hopelijk kan dit daarna weer meer worden. Maximaal zal dit 100% zijn vandaar 2,5-3,0 fte.

We kunnen ons voorstellen dat dit pijn doet en vragen oproept. Die kunt u aan het eind van deze vergadering en ook de komende tijd aan ons stellen. De concrete invulling hiervan zal de komende tijd vorm moeten krijgen. Het betekent in ieder geval dat de op dit moment beschikbare voorgangers voor alle drie de wijken zullen gaan werken en niet langer de voorganger van één wijk zijn. Harry en Lennart zullen taken in de eigen wijk neer moeten leggen, om ook in de Dorsvloer werkzaam te kunnen zijn. Zodra Gera hersteld is, zal ook haar inzet voor de drie wijken zijn.
Daarom is de noodzaak tot intensievere samenwerking toegenomen: wat is nodig om op termijn samen te beroepen, maar ook: wat is nodig om kerkdiensten, pastoraat en gemeenteleven gezamenlijk te kunnen oppakken?

Eén wijkgemeente met één wijkkerkendraad : praktisch
Daarvoor is het nodig om praktisch na te denken over het samenstellen van  één wijkkerkenraad, maar ook beleidsmatig op korte termijn keuzes te gaan maken.
Het idee is om op niet al te lange termijn te komen tot een nieuwe wijkkerkenraad die bestaat uit veertien personen.
uit alle drie de wijken vier ambten: voorganger, diaken, ouderling, ouderling-kerkrentmeester, plus voorzitter en scriba.

Omdat we nu nog in een heel andere situatie zitten, met drie wijkkerkenraden en meer ambtsdragers, is het nodig om te beschrijven hoe we tot deze situatie willen komen en hoe we in de tussenliggende tijd de besluitvorming vorm willen geven. Daarom zullen we in de volgende gezamenlijke wijkkerkenraadsvergadering een eerste voorstel voor een plaatselijke overgangsregeling bespreken.
In een plaatselijke regeling liggen allerlei praktische afspraken verankerd: de spelregels zogezegd. Ik noemde al: hoe neem je besluiten? Hoeveel mensen moeten er aanwezig zijn om een besluit geldig te laten zijn, welke ambtsdragers heb je nodig om het werk te doen door de week en op zondagmorgen? Hoe gaan we om met het beroepingswerk in de toekomst?
Op de eerstvolgende gezamenlijke wijkkerkenraad op 15 oktober bespreken we een voorstel voor zo’n tussentijdse plaatselijke regeling. Daarna leggen we deze voor aan de gemeente, zodat de wijkkerkenraden hem daarna goed kunnen keuren.

Eén wijkgemeente: beleidsmatig
Daarnaast willen we op diezelfde 15 oktober starten met formuleren van beleid. We hebben al diverse aanzetten hiervoor vanuit de werkgroepen, dus we hoeven niet bij nul te beginnen. Daar zijn we erg blij mee. We stellen ons voor dat er zes groepen aan het werk gaan, die avond. Ze zullen u niet geheel onbekend voorkomen: een groep over liturgie en eredienst, een over jeugd, over diaconaat, over gemeenteopbouw, over vorming en toerusting en een over missionair gemeente zijn. De mensen die betrokken zijn bij het pastoraat gaan o.a. in de cursus die zij volgen olv Hildegard Faber al wat nadenken over de verschillende vormen van pastoraat en volgen dus een iets ander spoor. Naast deze werkgroepen willen we een groep (als deelgebied van het werkveld beleid, beheer en bestuur) vragen om over gebouwen na te denken. We hopen dat in die groep zowel kerkrentmeesters als anderen met de juiste expertise zitting willen nemen. Deze mensen zullen we benaderen, maar mogen zich uiteraard ook zelf aanmelden.
Wie die avond en daarna nog twee avonden mee wil denken, mag zich aanmelden bij de scriba van de wijk. Meld je echt even aan. Iedereen die een bijdrage wil hebben is welkom, maar we moeten wel even goed voorbereiden qua werkvormen en zaalreserveringen, om maar even iets praktisch te noemen.

Data
De eerste avond is 15 oktober, de 2e helft van de avond in De Ontmoetingskerk, daarna 14 november om 19.30 uur in De Kern en 18 december in De Dorsvloer.
Zo hopen we in januari inderdaad al heel wat stappen gezet te hebben.
En natuurlijk, misschien gaat het niet zo voorspoedig als gehoopt. Het zal de eerste keer niet zijn, maar uitlopen kan altijd nog. Voorlopig is dit ons streven.

Zijn er inhoudelijke vragen?

Gekend en gehoord

Bij deze bent u gekend in het besluit om op korte termijn tot één wijkkerkenraad te komen. We hebben uw reacties hier gehoord en mocht u later nog verder willen spreken, kunt u ons via de scriba altijd mailen, bellen of aanspreken. We hopen dat u in dit proces in gebed en meedenken en -doen de betrokkenen wilt steunen.

terug