Kerkbladnieuws Kerkbladnieuws

BERICHTEN OP PAGINA 3
De jongerendienst in de middag/avond op 11 november in de Dorsvloer (voorganger ds. Marloes Meijer) gaat NIET door. Zie hieronder voor het gekozen alternatief.

ALGEMENE BERICHTEN
OMARM de gezinnen van de Voedselbank Spijkenisse e.o.
Net na de zomer is een nieuw, lokaal goede-doelen-project gelanceerd, dat de Glazen Stal 2017 in stadscentrum Spijkenisse de komende weken gaat opvolgen. Het Glazen Huis stopt namelijk en veel mensen gaven vorig jaar aan liever geld te geven aan een lokaal doel. Kortom, tijd voor een andere invalshoek:

Richting en rondom Kerst worden inwoners, organisaties, verenigingen en scholen uitgedaagd elkaar te ‘omarmen’. En daarbij gaat het in het bijzonder ‘om de armen’. Zo werd de naam OMARM geboren. Dit eerste jaar wil de organisatie achter OMARM zich ontfermen over de gezinnen van de Voedselbank. Ze wil de kinderen die opgroeien in armoede een stralende Kerst(vakantie) bezorgen. En als de kinderen stralen, zien de ouders de toekomst waarschijnlijk ook weer wat lichter in.

De Voedselbank organiseert samen met alle kerken al een Sint-actie, maar nu zal er eindelijk met Kerst ook extra aandacht zijn. Wat zijn de plannen en hoe kunt u dit project ‘omarmen’? Het project bestaat uit 3 delen: het vullen van de kerstvakantietassen, het doneren van kerstpakketten en een grote geldinzameling door allerlei activiteiten. Samen creëren we op deze manier een sfeer in Nissewaard die past bij de Kerstgedachte en waarbij we met elkaar verbonden zijn en omzien naar onze kwetsbare medemens.

De organisatie van OMARM wordt gevormd door LINQ Media, Vrede voor de Stad (kerken), BIZ Stadscentrum, Voedselbank Spijkenisse e.o., Rotary Santa Run Spijkenisse en Move On communicatie.

Warm geworden? Geïnspireerd geraakt? Benieuwd hoe u/jij dit diaconale initiatief kunt (onder)steunen?
Kijk op www.omarm.nl en/of op Facebook. Hou ook de lokale media, afkondigingen en de collectebussen in de kerken etc. in de gaten!

Contactpersonen namens Vrede voor de Stad / St. Voedselbank Spijkenisse e.o. zijn ds. Lennart van Berkel en Els Barendregt (Move On communicatie).


BERICHTEN VAN DE DRIE WIJKEN

Zeer waarschijnlijk vertrek van ds. Lennart van Berkel per 14 juli 2019
Op zondag 28 oktober jongstleden is in alle kerkgebouwen van de Protestantse Gemeente Spijkenisse afgekondigd dat op 7 november er een gemeenteavond zou zijn in de Gereformeerde Kerk van De Lier. Daarin zou ds. Lennart van Berkel worden voorgesteld als kandidaat voor de ontstane vacature na het vertrek van ds. Alblas naar Ameland, na unanieme voordracht door de beroepingscommissie en de kerkenraad. Als u dit leest heeft die gemeenteavond plaatsgevonden, maar de uitkomst daarvan is op moment van schrijven nog niet bekend. Als de gemeente heeft ingestemd zal er na de kerkordelijke bezwaartermijn een beroep op ds. Van Berkel worden uitgebracht, dat hij voornemens is aan te nemen.
Ook voor ds. Van Berkel geldt dat hij nog steeds met vreugde werkzaam is in Spijkenisse. Gezien de samenwerking waarbij het goed is om ruimte te maken voor nieuwe voorgangers van de nieuw te vormen wijkgemeente, alsmede de gezinssituatie waarbij de kinderen nog niet zo lang op hun kleuterschool/basisschool zitten en het zegenrijke contact met de GK De Lier en hun bereidheid te willen wachten heeft hij toch met Marcella gekozen om deze stap te zetten.
Ook voor ds. Van Berkel en gezin is het dankbaar om het schooljaar af te ronden en tijd te hebben om naar het vertrek toe te werken en de samenwerking zo goed mogelijk af te ronden.
De afscheidsdienst zou dan zijn op zondag 7 juli en de intrededienst op zondag 14 juli 2019.

Verslag gezamenlijke vergadering wijkkerkenraden – d.d. 15 oktober
Op maandag 15 oktober kwamen de wijkkerkenraden van de Dorsvloer, de Kern en de Ontmoetingskerk weer bijeen om een aantal zaken rond de voortgang van de samenwerking te bespreken. Hierbij de weergave van een aantal besproken onderwerpen.
 

 • Het afscheid nemen van de aftredende ambtsdragers zal in de eigen wijkgemeente plaatsvinden en is in het preekrooster gepland op zondag 13 januari. Bevestiging van nieuwe ambtsdragers zal in een gezamenlijke dienst plaats gaan vinden.
 • De invulling van het preekrooster voor 2019 werd uitgebreid besproken, dit mede naar aanleiding van het komende vertrek van dominee Marloes Meijer. Er werd gediscussieerd of er vervangers gezocht moesten worden of dat er andere oplossingen mogelijk/wenselijk waren, zoals het zondags sluiten van een kerkgebouw. Besloten is qua aantal diensten het al goedgekeurde preekrooster 2019 voor het eerste halfjaar aan te houden. Voor de op te vullen diensten na vertrek van ds. Marloes Meijer zullen voor zover mogelijk gastpredikanten gevraagd worden, waarvan de inzet echter verdeeld wordt over de diensten in de drie kerkgebouwen. Voor het tweede halfjaar gaan we er vanuit dat er dan een door de nieuwe wijkgemeente gedragen beleidsplan ligt gericht op meer samen vieren.
 • Geconcludeerd is dat het zinvol  is voor een periode van in eerste instantie zes maanden voor een aantal uren iemand in te huren nu Gera van der Linden nog niet volledig aan het werk is. De Algemene Kerkenraad zal worden verzocht, na financiële goedkeuring door het College van Kerkrentmeesters, hiertoe te besluiten.
 •  Het collecterooster voor 2019 is gepresenteerd en zal aan de Algemene Kerkenraad ter vaststelling worden aangeboden.
 • Dominee Harry Gijsen heeft veel tijd en energie gestopt in het maken van een zogenaamde Plaatselijke Regeling. In die regeling is de verantwoordelijkheid en werkwijze van de kerkenraad en de zogenaamde taakgroepen vastgelegd, gebaseerd op de Kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland. Harry gaf een toelichting op de regeling en het daarbij behorende organisatieschema. Tijdens de volgende gezamenlijke vergadering zal over de regeling besluitvorming plaatsvinden.
 • Tenslotte spraken we over het te maken Beleidsplan voor de nieuwe wijkgemeente. Daarin willen we vastleggen wat we waarderen en willen bewaren, wat niet langer kan of wenselijk is, en op welke punten we nieuwe wegen kunnen gaan bewandelen. Groepjes kerkenraadsleden met soms ook gemeenteleden gaan hier verder mee aan het werk. Eind december hopen we een gezamenlijk product beschikbaar te hebben.

De volgende gezamenlijke vergadering is op woensdag 14 november in De Kern.

Namens de drie wijkkerkenraden, Henriëtte de Ruijter, Jan Bernouw, Piet Paauw
Zondag 11 november – Gespreksmiddag “Zoveel religies, maar wat geloof ik?”
Wij vragen u en jij om zondagmiddag 11 november in de agenda te zetten. Oh, waarom? Omdat wij enthousiast zijn over, geïnspireerd door en gedreven vanuit die diepere lagen in onszelf, in ons hart, in onze gedachten, in ons gevoel, waar we soms maar nauwelijks aan toekomen. Ook wij in onze drukke levens, maar iedere keer als we bij elkaar komen en daarnaar op zoek gaan is het weer een ‘feestje’.
Een ander soort feestje dan het carnaval waarvoor onze Rooms-Katholieke broeders en zusters deze dag hun voorbereidingen beginnen. Het heeft meer te maken met het ‘feestje’ dat begint als carnaval voorbij is. Namelijk de tijd van vasten, bezinning en inkeer. De weg naar binnen gaan, op zoek naar die diepere lagen.

Wij gaan graag met u en jou in gesprek rondom de spannende vraag “Wat geloof ik?”. Een vraag die beantwoord kan worden vanuit het hoofd in de vorm van geloofswaarheden, feiten, fundamenten etc. Maar anders gesteld: “Op Wie of Wat vertrouw ik?” ook antwoorden geeft vanuit ons hart of diepste gevoel.
In de eeuwen voor ons is bijvoorbeeld in de Apostolische Geloofsbelijdenis of in de Heidelbergse Catechismus geprobeerd hier woorden aan te geven vanuit de christelijke traditie. In ons leven komen echter ook andere wereldreligies steeds meer in beeld. Mogelijk hebben u en jij ook met interesse gekeken naar de laatste serie van het programma “Kijken in de ziel” waarin geestelijk leiders in Nederland van de diverse wereldgodsdiensten aan het woord kwamen.
Hierover gaan wij graag met jullie in gesprek. Een open ontmoeting waarin we vanuit vertrouwen met elkaar in gesprek gaan. Geen agenda om af te werken, maar wel gaandeweg en aan het einde van de middag samenvatten wat we delen, waar we verschillen, waar we naar op zoek zijn, wat we verwachten/hopen etc.

Tot slot de vraag: wie zijn toch die ‘wij’? Wij zijn zes (jonge)mannen van 30-50 jaar die elk vanuit onze achtergrond, vooral protestants-christelijk, maar niet allemaal, en onze lees- en levenservaringen ons al meerdere jaren bezig houden met gesprekken rondom geloof/religie/spiritualiteit etc. We willen dit graag delen en ons gesprek verbreden vanuit ons vertrouwen dat waar mensen elkaar van hart tot hart ‘raken’ de goddelijke liefde en vrede kunnen gaan stromen en geloof kan groeien.

Vanaf 14.30 uur is de Ontmoetingskerk open en om 15.00 uur zullen we starten in de wijkzaal. Tot ongeveer 17.00 uur nemen we de tijd om met jullie in gesprek gaan. In gesprek over een onderwerp waarover we (hopelijk) nooit uitgepraat zullen raken. Iedereen die dit aanspreekt is uitgenodigd. Ben je jong en nieuwsgierig of oud en wijs of ergens ertussen in weet je van harte welkom!
Ds. Lennart van Berkel, Gosse de Bruijn, Henk de Bruijn, Bart van ’t Hof, Peter Koster en Frans van der Pluijm

Zondag 25 november 19.30 uur – Destination-dienst samen met De Brug
De jongerendienst die in de middag of avond van 11 november in de Dorsvloer zou zijn is komen te vervallen. Er is voor gekozen om samen met wijkgemeente De Brug de Destination-dienst te organiseren. Die zal zijn op zondag 25 november om 19.30 uur in de Michaëlkerk. De jongeren zelf zullen we ook via de sociale media benaderen en uitnodigen voor deze dienst, voor zowel de voorbereiding, uitvoering en het bijwonen van de dienst. We hopen op deze manier de jongeren en jongvolwassenen van de Protestantse Gemeente Spijkenisse meer met elkaar in contact te brengen en samen te vieren!
Ds. Lennart van Berkel
WIJKBERICHTEN ONTMOETINGSKERK

Bij de diensten

Zondag 11 november – dienst rondom Dankdag samen met het MOC
Deze zondag is er weer een dienst met het Muziekonderwijscentrum in Spijkenisse, onze muzikale buren verderop. Leerlingen en docenten zullen deze dienst muzikaal ondersteunen en omlijsten. Het thema van deze dienst is Dankbaar voor groei. De lezing die centraal staat is uit Marcus 4: 26-34 over (mosterd)zaad dat uitgroeit tot mooie, grootse planten en vruchten. Een prachtig beeld dat ook op ons (geloofs)leven te betrekken is.
Voorganger is ds. Lennart van Berkel. Lectrice is Marijke Bezemer. De KND staat onder leiding van Marcella van Berkel en Yvonne Verhoog. Er is geen Tienernevendienst. De oppas wordt verzorgd door Jolijn Bezemer. De collecten zijn bestemd voor Oogstcollecte, Beheer & Onderhoud en Kia Binnenlands Diaconaat.

Zondag 18 november
Voorganger is Mevrouw Gera v/d Linden. Lector is Christian Prins. De KND staat onder leiding van Lisanne Kool en Angelie Zuidam. De Tienerdienst staat onder leiding van Jan Sinia. De oppas wordt verzorgd door Carola van Schaik. De collecten zijn bestemd voor de Diaconie, Beheer & Onderhoud en Kindernevendiensten OK.


VANUIT DE WIJKKERKENRAAD / WIJKGEMEENTE

Ontmoetingsmiddag 26 oktober
Met ongeveer 25 gasten hebben we onderstaande vragen besproken:
 • met welke persoon uit de Bijbel identificeer je jezelf en waarom?
 • welke kerkelijke gebeurtenis maakte veel indruk op je en waarom?
 • wat is je favoriete kerklied en waarom?
Verschillende gasten deelden hun antwoorden via de microfoon en later werd er aan de tafels verder in kleine kring met elkaar over gesproken. Rond 17.00 uur schoven nog meer gasten aan voor de maaltijd. Een bont gezelschap deed zich hieraan te goed. De middag was weer een mooi moment van samengaan. Graag zien we jullie weer tijdens de Adventmorgen op vrijdag 7 december.
Hartelijke groet Jacqueline en Marja

Waarover spraken zij op 8 oktober jl. tijdens de kerkenraadsvergadering
 • Landelijke actie voor giro 555 vanuit de kerken is een succes
 • Op 29 oktober en 19 november volgen diverse ambtsdragers een cursus nieuwe wegen in het pastoraat
 • Evaluatie gemeentebijeenkomst van 30 september. De samenvatting van deze dag is op papier gezet en kan worden uitgereikt aan de gemeenteleden.
 • Door het vertrek van ds. Marloes Meijer zullen de taken opnieuw moeten worden verdeeld. Een aantal mogelijkheden wordt besproken. Eerste halfjaar 2019 zal de “pijn” worden verdeeld over alle wijken maar daarna zal er toch een structurele oplossing moeten komen. (Dit was voordat bekend werd dat ds. Lennart van Berkel een beroep zal gaan aannemen in De Lier per juli 2019).
 • Statistiek kerkbezoek OK geeft aan dat het kerkbezoek licht dalend is.
 • In de OK zal ook dit jaar de mijter van Sinterklaas worden neergezet op zondag 4 november a.s., waarin geld kan worden gedeponeerd, zodat er cadeautjes kunnen worden gekocht voor kinderen van cliënten van de voedselbank.
Dit betreft een gezamenlijke actie van de diaconieën van OK, DK en DV.
 • Agendapunten voor de gezamenlijke WKR-vergadering worden genoteerd.
 • Jan Voogt sluit de vergadering met een vers van Toon Hermans uit; Alles is Heimwee
Ziekte en zorg
Het is geen kunst om als een moeilijke fase voorbij is te zeggen: “Toch ben ik blij dat het gebeurd is, ik voel me beter dan ooit, het heeft me goed gedaan”. Je hebt er véël meer aan, als je die gedachte wat eerder naar je toe weet te halen, en je jezelf wat eerder bewust wordt dat in datgene wat je zo negatief verschijnt wel eens iets heel positiefs zou kunnen schuilen. Een mens kan allerlei gaven hebben, maar de grootste gave is die van de “overgave”. Je te realiseren, onder alle omstandigheden, dat het leven je nooit vragen zal of je je goedkeuring wilt geven aan wat er te gebeuren staat. Alle dingen hebben zin. Wie zich intens bewust wordt dat er in alle leven een kracht woont die groter is dan de onze en die alles, maar dan ook alles, op het juiste tijdstip doet geschieden, die zal door dit vertrouwen een lang leven leven. Hij zal niet alleen lang leven, maar zelfs lang leven “in de gloria”.

Beschikbaarheid predikant
Op maandag 12 en dinsdag 13 november ben ik niet aanwezig in verband met de cursus Doordenken over advent en kerst: welk heil vandaag? in het kader van de permanente educatie.
Voor dringende pastorale zaken kunt u contact opnemen met de scriba.


PASTORALIA

We leven mee met
Marti van der Pluijm (Jacob Catsstraat) – Bij Marti werd onlangs borstkanker geconstateerd en als u dit leest is ze maandag 5 november geopereerd. Een heftig en onwerkelijk bericht voor haar, Albert, haar gezin en vele dierbaren om haar heen. We hopen dat ze goed uit de operatie is gekomen en de poortwachterklier schoon was. Laten we Marti, Albert en gezin omringen met gebed en liefde.
Jan en Tiny Slagter (Lobeliaplein) – Bij Jan is toch weer een tumor in de blaas ontdekt. Hij wacht op een oproep voor een operatie. Het was schrikken dat het weer terug is gekomen na de eerste operatie. Hopelijk gaat het opereren nu ook weer voorspoedig. Tiny krijgt 16 november een oogscan, maar de vooruitzichten zijn somber. Haar zicht wordt steeds minder en dat maakt haar onzeker, vooral buitenshuis. Laten we ook voor Jan en Tiny de handen vouwen en met hen meeleven.
Siem en Riet van der Toorn (Hostapad) – Siem kreeg na zijn dubbele liesbreukoperatie ook nog longontsteking. Herstel thuis was het meest verstandig in zijn verzwakte toestand. De antibiotica sloeg gelukkig goed aan en inmiddels gaat het stukken beter met hem. Het was echter wel behelpen zo samen met Riet die nog revalideert van haar knieoperatie.
Reinie Brouwer (M.A. de Ruijterstraat) – Reinie heeft een flinke wond aan haar scheenbeen opgelopen toen ze met haar been tussen de muur en haar scootmobiel kwam. Als het goed is, is ze maandag 5 november weer thuis gekomen om verder te herstellen.
Wil Rensink (Parallelweg) – Wil heeft erg veel pijn aan haar rug en is zeer beperkt in haar beweging. Deze situatie valt haar lichamelijk en geestelijk zwaar. Ze is onder behandeling van een orthopeed. Als ik dit schrijf is zijn diagnose nog niet bekend.
Dhr. Piet Goedendorp (P.C. Hooftstraat) – Laten we als gemeente Piet en Marja, gezin en dierbaren blijven omringen met liefde, aandacht en gebed.
Leen van Gijzen (Maasboulevard) – De situatie bij Leen is redelijk stabiel. Hij draagt zijn ziekte op een waardige manier en voelt zich samen met Ploni zeer gesteund door al het meeleven. Ze kunnen ondanks alles dankbaar zijn voor de goede dingen die er waren en zijn.
Sonja Pronk (Aldebaranstraat) – Sonja heeft weer een aantal zware infusen achter de rug. Er is nu weer wat meer rust, maar haar toestand verschilt met de dag. Laten we haar blijven omringen met liefde, aandacht en gebed.
Gerard Mijnans (Slakkenveen) – Gerard werkt na zijn ablatie op donderdag 18 oktober weer halve dagen en herstelt voorspoedig. Laten we hopen en bidden, dat het hem goed mag blijven gaan voor hem en zijn gezin, zijn familie, klas en zovelen meer.
Nellie de Haan (A. van Bronckhorstlaan) – Nellie is als u dit leest als het goed is weer thuis. De revalidatie ging voorspoedig.
Mw. Vis (Gorsstraat) – Ook mw. Vis mocht na de Vierambachten naar huis terugkeren. Een wonder na alles wat ze doorstaan heeft. Met hulp lukt het zelfstandig wonen weer aardig. Een dankbaar bericht.
Maartje Stam (Kyllstraat) – Maartje knapt weer enigszins op van de gordelroos. Het is haar van harte gegund dat haar wereld weer wat groter mag worden. Maartje blijft dankbaar en positief, maar laten we haar niet vergeten.
Janny Meyboom (Terras aan de Maas) – Janny (zus van Nelly ’t Hart) lijkt er weer aardig bovenop gekomen te zijn na haar gebroken heup. Ze zit nog steeds in een rolstoel, maar is binnen haar dementie aardig helder.

Geboorte
Op 20 oktober jl. is geboren Femi Lize den Boer, Emmy Belinfantestraat, dochter van Mark en Nadine den Boer,  zusje van Tijn en kleindochter van Thea en Piet den Boer.
Wij wensen jullie veel geluk en Gods zegen voor dit kleine meisje.

Huwelijksjubileum
Afbeeldingsresultaat voor trouwringen Op 14 november zijn de heer P. Wessels en mevrouw Z.J.H. Wessels-Van Nugteren 50 jaar getrouwd

We wensen u een prettige dag met allen die u dierbaar zijn en Gods Zegen op uw verdere levensweg.
                                  Verjaardagen t/m donderdag 22 november

10 november              Mevr. J. van Santen-Schrijver,
                                   Coloradostraat.
14 november              Mevr. H.F. Nootenboom-Willebrands
                                   B. de Roystraat

Wij wensen u een prettige dag en Gods Zegen toe in uw nieuwe levensjaar.

7 december 2018 - Kerst-Inn
Ook al genieten we nog van een heerlijke nazomer en de prachtige herfstkleuren, wíj zijn écht al bezig met de voorbereidingen van de Kerst-Inn. 
Reserveer deze datum en kom gezellig langs! 
U kunt soep blijven eten, een broodje rookworst, een kerststukje kopen, gluhwein drinken of gewoon genieten van de mensen en de gezelligheid. U bent van harte welkom. 
De kerstkaarten staan nu al op de verkooptafel...wees niet te laat met het aanschaffen, het gaat al hard! 
Namens de Creagroep, Anneke Tange

 

terug