zo 3 feb 2019  om 10.00 uur
Voorganger: ds. L.L. van Berkel
Eredienst
Ouderling: Piet Paauw
Organist: Peter Herrewijnen

ORDE VAN DIENST voor zondag 3 februari 2019

Thema – Een profeet zal het weten
Voorganger – ds. Lennart van Berkel
Organist – Kees van Dam
Lectrice – Christian Prins
Liturgische kleur – Groen
Ouderling van dienst – Piet Paauw
Diaken van dienst – Sonja Sallet

VAN BUITEN NAAR BINNEN


Orgelspel

Welkom door de voorganger

Stil gebed

Intochtslied – Psalm 66: 1 en 7 (staande)
Breek, aarde, uit in jubelzangen,
Gods glorierijke naam ter eer.
Laat van alom Hem lof ontvangen.
Geducht zijn uwe daden, Heer.
Uw tegenstanders, diep gebogen,
aanvaarden veinzend uw beleid.
Heel de aarde moet uw naam verhogen,
psalmzingen uwe majesteit.

De naam des Heren zij geprezen!
Hij, die getrouw is en nabij,
heeft mijn gebed niet afgewezen.
De Heer is goed geweest voor mij.

Bemoediging en groet

Lied – NLB 413: 1 en 3
Grote God, wij loven U,
Heer, o sterkste aller sterken!
Heel de wereld buigt voor U
en bewondert uwe werken.
Die Gij waart te allen tijd,
blijft Gij ook in eeuwigheid. 
Heer, ontferm u over ons,
open uwe vaderarmen,
stort uw zegen over ons,
neem ons op in uw erbarmen.
Eeuwig blijft uw trouw bestaan –
laat ons niet verloren gaan.
 

VOORBEREIDING


Kyriëgebed

Glorialied – NLB 868: 2, 4 en 5
Lof zij de Heer, Hij omringt met zijn liefde uw leven;
heeft u in ’t licht als op adelaarsvleuglen geheven.
Hij die u leidt,
zodat uw hart zich verblijdt,
Hij heeft zijn woord u gegeven.

Lof zij de Heer die uw huis en uw haard heeft gezegend,
lof zij de hemelse liefde die over ons regent.
Denk elke dag
aan wat zijn almacht vermag,
die u met liefde bejegent.

Lof zij de Heer met de heerlijkste naam van zijn namen,
christenen loof Hem met Abrahams kinderen samen.
Hart wees gerust,
Hij is uw licht en uw lust.
Alles wat ademt zegt: Amen.
 

DIENST VAN HET WOORD


Gebed om de Heilige Geest

Gesprek met de kinderen

Uitgeleide: kinderlied - Samen in het licht 1 en 3
Wij gaan voor even uit elkaar en delen nu het licht.
Het licht vertelt ons iets van God, op Hem zijn wij gericht.
Straks zoeken wij elkaar weer op en elk heeft zijn verhaal.
Het licht verbindt ons met elkaar, het is voor allemaal.

Kinderen naar de kindernevendienst, nemen kleine Paaskaars mee


Lezing uit het Oude Testament – Jeremia 1: 4-10 (lector)
4De HEER richtte zich tot mij: 5‘Voordat ik je vormde in de moederschoot, had ik je al uitgekozen, voordat je de moederschoot verliet, had ik je al aan mij gewijd, je een profeet voor alle volken gemaakt.’ 6Ik riep: ‘Nee, HEER, mijn God! Ik kan het woord niet voeren, ik ben te jong.’ 7Maar de HEER antwoordde: ‘Zeg niet: “Ik ben te jong.” Richt je tot iedereen naar wie ik je zend en zeg alles wat ik je opdraag. 8Wees voor niemand bang, want ik zal je terzijde staan en je redden – spreekt de HEER.’ 9En de HEER strekte zijn hand uit, raakte mijn mond aan en zei tegen mij: ‘Hiermee leg ik mijn woorden in jouw mond. 10Nu, op deze dag, geef ik je gezag over alle koninkrijken en volken, om ze uit te rukken en te verwoesten, om ze te vernietigen en af te breken, op te bouwen en te planten.’

Lied – 831: 1, 2 en 9 (plus extra refrein)
Gestuurd op wegen ongedacht,
als eenzaam vechter in de nacht
draag ik de mantel van profeet.
Met Gods verdriet ben ik bekleed.


Refrein            Stem, die ons uitdaagt, vind bij ons gehoor!
Woord als daglicht, altijd laaiend vuur,
woon op onze lippen, adem in ons oor!

Ik riep: Gij vraagt te veel van mij.
Gij zijt te groot, ga mij voorbij!
Maar spreken moest ik, aangeraakt
ben ik nu tot zijn stem gemaakt.

Ik ben gevangen in zijn stem,
mijn leven spreekt alleen van Hem,
mijn God; Hij zit mij in het bloed.
Dat maakt mijn bitter leven zoet.

Refrein            Stem, die ons uitdaagt, vind bij ons gehoor!
Woord als daglicht, altijd laaiend vuur,
woon op onze lippen, adem in ons oor!

Lezing uit het Nieuwe Testament – Lucas 4: 18-19 en 21-30 (lector)
18‘De Geest van de Heer rust op mij,
want hij heeft mij gezalfd.
Om aan armen het goede nieuws te brengen
heeft hij mij gezonden,
om aan gevangenen hun vrijlating bekend te maken
en aan blinden het herstel van hun zicht,
om onderdrukten hun vrijheid te geven,
19om een genadejaar van de Heer uit te roepen.’

21Hij zei tegen hen: ‘Vandaag hebben jullie deze schrifttekst in vervulling horen gaan.’ 22Allen betuigden hem hun bijval en verwonderden zich over de genaderijke woorden die uit zijn mond vloeiden, en ze zeiden: ‘Dat is toch de zoon van Jozef?’ 23En hij zei tegen hen: ‘Ongetwijfeld zullen jullie me dit gezegde voorhouden: Geneesheer, genees uzelf. Doe alles waarvan wij gehoord hebben dat het in Kafarnaüm gebeurd is, ook hier in uw vaderstad.’
24Hij vervolgde: ‘Luister, ik zeg jullie dat geen enkele profeet welkom is in zijn vaderstad. 25Maar ik zeg het jullie zoals het is: in de tijd van Elia, toen de hemel drie jaar en zes maanden lang gesloten bleef en er in het land een grote hongersnood uitbrak, waren er veel weduwen in Israël. 26Toch werd Elia niet naar een van hen gezonden, maar naar een weduwe in Sarepta bij Sidon. 27En in de tijd van de profeet Elisa waren er veel mensen in Israël die leden aan huidvraat. Toch werd niemand van hen gereinigd, maar wel de Syriër Naäman.’
28Toen de aanwezigen in de synagoge dit hoorden, ontstaken ze in grote woede. 29Ze sprongen op en dreven hem de stad uit, naar de rand van de berg waarop hun stad gebouwd was, om hem in de afgrond te storten. 30Maar hij liep midden tussen hen door en vertrok.

Lied – 533: 1 t/m 4
Daar komt een man uit Nazaret.
Zijn naam is: Hij die mensen redt,
en met de minsten wil Hij zich verbinden;
zijn naam is bij vergetenen te vinden.


Refrein            In Galilea zien we Hem,
de Heer die in Jeruzalem
bespot wordt en geslagen,
in Galilea moet je naar Hem vragen.

Hij is gedoopt in de Jordaan.
Hij durft een nieuwe weg te gaan
en Hij wil mensen van hun angst genezen,
waar Hij verschijnt hoeft niemand meer te vrezen.


Refrein            In Galilea zien we Hem,
de Heer die in Jeruzalem
bespot wordt en geslagen,
in Galilea moet je naar Hem vragen.

In het verborgen trekt Hij rond.
Verhalen gaan van mond tot mond,
in Galilea gaan geheimen open,
de hopelozen durven weer te hopen.


Refrein            In Galilea zien we Hem,
de Heer die in Jeruzalem
bespot wordt en geslagen,
in Galilea moet je naar Hem vragen.

Wie is die vreemde Joodse man,
die nergens thuis is in het land?
Men zegt: Hij lijkt op Israëls profeten.
Maar voor zijn volk zal Hij Messias heten.

Refrein            In Galilea zien we Hem,
de Heer die in Jeruzalem
bespot wordt en geslagen,
in Galilea moet je naar Hem vragen.

Verkondiging

Meditatieve stilte

Zingen – NLB 834
Vernieuw Gij mij, o eeuwig licht!
God, laat mij voor uw aangezicht,
geheel van U vervuld en rein,
naar lijf en ziel herboren zijn.

Schep, God, een nieuwe geest in mij,
een geest van licht, zo klaar als Gij;
dan doe ik vrolijk wat Gij vraagt
en ga de weg die U behaagt.

Wees Gij de zon van mijn bestaan,
dan kan ik veilig verder gaan,
tot ik U zie, o eeuwig licht,
van aangezicht tot aangezicht.

 

VAN BINNEN NAAR BUITEN


Mededelingen/afkondigingen

Dankgebed
Voorbeden
Stilte
Onzevader

Inzameling van de gaven (De kinderen komen terug uit de nevendienst)
Eerste rondgang:        Mercy Ships
Tweede rondgang:     Beheer en Onderhoud
Deurcollecte:              Kerk in Actie Werelddiaconaat

Slotlied – NLB 695
Heer, raak mij aan met uw adem,
reik mij uw stralend licht,
wijs mij nieuwe wegen,
geef op uw waarheid zicht.

Raak met uw adem mijn onrust
tot ik de rust hervind.
Al mijn wonden heelt Gij:
Gij ziet in mij uw kind.

Wees ook de Geest die mij aanvuurt
en al mijn twijfels bant.
Als geroepen kom ik:
mijn tijd is in uw hand.

Kom en doorstraal mijn dagen,
Geest van God uitgegaan,
die mijn ogen opent
voor wie nu naast mij staan.

Heer, raak ons aan met uw adem,
geef ons een vergezicht!
Draag ons op uw vleugels,
zegen ons met uw licht!

Wegzending en Zegen
3x gezongen amen

terug