zo 10 feb 2019  om 10.00 uur
Voorganger: ds. L.L. van Berkel
Eredienst - mmv koor - 'Op Weg'
Ouderling: Cor Telleman
Organist: Peter Herrewijnen

ORDE VAN DIENST voor zondag 11 februari 2019

Thema – In genade gevangen

Voorganger – ds. Lennart van Berkel

M.m.v. Jeugdkoor Op Weg o.l.v. Bastiaan van der Pijl

Organist – Peter Herrewijnen

Lector – Peter Bol

Liturgische kleur – Groen

Ouderling van dienst – Cor Telleman

Diaken van dienst – Sonja Sallet-Zwikker

 

VAN BUITEN NAAR BINNEN

 

KOOR – Verwachten

 

Welkom door de voorganger

 

Stil gebed

 

Intochtslied – Psalm 103: 1 en 3​[ORGEL]

Zegen, mijn ziel, de grote naam des Heren,
laat al wat binnen in mij is Hem eren,
vergeet niet hoe zijn liefde u heeft geleid,
gedenk zijn goedheid, die u wil vergeven,
die u geneest, die uit het graf uw leven
verlost en kroont met goedertierenheid.

 

Hij is een God van liefde en genade,
barmhartigheid en goedheid zijn de daden
van Hem die niet voor altijd met ons twist,
die ons niet doet naar alles wat wij deden,
ons niet naar onze ongerechtigheden
vergeldt, maar onze schuld heeft uitgewist.

 

Bemoediging en groet

 

Vervolg intochtslied – Psalm 103: 9​​[ORGEL]

Laat heel het machtig koninkrijk des HEREN
zijn grote naam, zijn grote daden eren.
Kom allen tot de lof des Heren saam.

Lof zij de Heer in hemel en op aarde,
die aan zijn volk zijn liefde openbaarde,
en zegen gij, mijn ziel, zijn grote naam.

 

 

VOORBEREIDING

 

Kyriëgebed

 

KOOR – Als het leven soms pijn doet

 

Glorialied – NLB 117a​[ORGEL]

Gij volken loof uw God en Heer
wil Hem het loflied zingen.
Laat de fonteinen van zijn eer
in ieder hart ontspringen,
omdat Hij u verkoren heeft,
omdat Hij u genade geeft,
door Christus, halleluja.

 

Hoe groot is zijn barmhartigheid
voor allen allerwege,
zijn waarheid en zijn tederheid
als overvloed van regen.
Zijn liefde duurt in eeuwigheid,
en geeft om niet de zaligheid.
Zing, zing Hem, halleluja.

 

 

DIENST VAN HET WOORD

 

Gebed om de Heilige Geest

 

Gesprek met de kinderen

 

Uitgeleide // KOOR – Shine your light (samen met gemeente)

 

Kinderen naar de kindernevendienst, nemen kleine Paaskaars mee

 

KOOR – I believe God

 

Lezing uit het Nieuwe Testament – Lucas 5: 1-11 (lector)

51Toen hij eens aan de oever van het Meer van Gennesaret stond en het volk zich om hem verdrong om naar het woord van God te luisteren, 2zag hij twee boten aan de oever van het meer liggen; de vissers waren eruit gestapt, ze waren bezig de netten te spoelen. 3Hij stapte in een van de boten, die van Simon was, en vroeg hem een eindje van het land weg te varen; hij ging zitten en gaf de menigte onderricht vanuit de boot. 4Toen hij was opgehouden met spreken, zei hij tegen Simon: ‘Vaar naar diep water en gooi jullie netten uit om viste vangen.’ 5Simon antwoordde: ‘Meester, de hele nacht hebben we ons ingespannen en niets gevangen. Maar als u het zegt, zal ik de netten uitwerpen.’ 6En toen ze dat gedaan hadden, zwom er zo’n enorme school vissen in de netten dat die dreigden te scheuren. 7Ze gebaarden naar de mannen in de andere boot dat die hen moesten komen helpen; nadat dezen bij hen waren gekomen, vulden ze de beide boten met zo veel vis dat ze bijna zonken. 8Toen Simon Petrus dat zag, viel hij op zijn knieën voor Jezus neer en zei: ‘Ga weg van mij, Heer, want ik ben een zondig mens.’ 9Hij was verbijsterd, net als allen die bij hem waren, over de enorme hoeveelheid vis die ze gevangen hadden; 10zo verging het ook Jakobus en Johannes, de zonen van Zebedeüs, die met Simon samenwerkten. Jezus zei tegen Simon: ‘Wees niet bang, voortaan zul je mensen vangen.’ 11En nadat ze de boten aan land hadden gebracht, lieten ze alles achter en volgden hem.

 

Lied – NLB 836: 2 en 4​[ORGEL]

Geef dat uw roepstem wordt gehoord,
als eenmaal bij de zee.
Geef dat ook wij uw nodend woord
vertrouwen, volgen ongestoord,
op weg gaan met U mee,
op weg gaan met U mee.

 

Leg Heer uw stille dauw van rust
op onze duisternis.
Neem van ons hart de vrees, de lust,
en maak ons innerlijk bewust
hoe schoon uw vrede is,
hoe schoon uw vrede is.

 

Verkondiging

 

Meditatieve stilte

 

KOOR – From the inside out

 

 

VAN BINNEN NAAR BUITEN

 

Mededelingen/afkondigingen

 

Dankgebed

Voorbeden

Stilte

Onzevader

 

Inzameling van de gaven (De kinderen komen terug uit de nevendienst)

Eerste rondgang:​Stichting De Hoop​

Tweede rondgang: ​Beheer en Onderhoud

Deurcollecte: ​​PKN Catechese en Educatie

 

Tijdens de collecte zingt het KOOR – lied naar keuze

Slotlied – NLB 425​[ORGEL]

Vervuld van uw zegen gaan wij onze wegen
van hier, uit dit huis waar uw stem wordt gehoord,
in Christus verbonden, tezamen gezonden
op weg in een wereld die wacht op uw woord.
Om daar in genade uw woorden als zaden
te zaaien tot diep in het donkerste dal,
door liefde gedreven, om wie met ons leven
uw zegen te brengen die vrucht dragen zal.

Wegzending en Zegen 

3x gezongen amen

 

terug