zo 20 mei 2018  om 10.00 uur
Voorganger: ds. L.L. van Berkel
Pinksteren

ORDE VAN DIENST voor zondag 20 mei 2018 – Pinksteren

Thema – In alle staten
M.m.v. Combo Eljakim o.l.v. Flora de Waard-van der Spek
Organist – Peter Herrewijnen
Lectrice – Jacqueline van der Meijde
Liturgische kleur – Rood
Ouderling van dienst – Natasja Bezemer-Poort
Diaken van dienst – Peter Bol
 

VAN BUITEN NAAR BINNEN

 
ELJAKIM –Wij zijn verbonden (9.55 uur)
Wij geloven in één Heer,
en wij trachten Hem te dienen,
iedere dag die Hij ons gegeven heeft.
Dwars door de muren, hoog om ons heen,
voor elk geloof een eigen steen,
wil Hij ons gebruiken Zijn Rijk hier te herbouwen.
 
In ons hart zijn wij verbonden,
wij aanbidden Hem, onze Redder.
In ons hart zijn wij verbonden,
één door Zijn Geest voor nu en altijd saam verbonden. 
 
Wij mensen zijn vaak gericht op onszelf,
wat Hij vraagt is Hem lief te hebben.
Vol van geloof in Hem, die ons heeft liefgehad.
Hij heeft ons naar Zijn beeld gemaakt
in Zijn ogen zijn wij gelijk.
Vaak gaat een ieder liever zijn eigen weg,
Jezus houdt ons vast, Hij gaat ons voor.
 
In ons hart zijn wij verbonden,
wij aanbidden Hem, onze Redder.
In ons hart zijn wij verbonden,
één door Zijn Geest voor nu en altijd
nu en altijd.
 
In ons hart zijn wij verbonden,
wij aanbidden Hem, onze Redder.
In ons hart zijn wij verbonden,
één door Zijn Geest voor nu en altijd saam verbonden.
Één door Zijn Geest voor nu en altijd saam verbonden.
 

Welkom door de voorganger
 
Stil gebed
 

(gemeente gaat staan)

 
Intochtslied – NLB 675: 1 [orgel]
Geest van hierboven,
leer ons geloven,
hopen, liefhebben door uw kracht!
Hemelse vrede,
deel U nu mede
aan een wereld die U verwacht!
Wij mogen zingen
van grote dingen,
als wij ontvangen
al ons verlangen,
met Christus opgestaan. Halleluja!
Eeuwigheidsleven
zal Hij ons geven,
als wij herboren
Hem toebehoren,
die ons is voorgegaan. Halleluja!

 
Bemoediging en groet 
 
Vervolg intochtslied – NLB 675: 2 [orgel]
Wat kan ons schaden,
wat van U scheiden,
liefde die ons hebt liefgehad?
Niets is ten kwade,
wat wij ook lijden,
Gij houdt ons bij de hand gevat.
Gij hebt de zege
voor ons verkregen,
Gij zult op aarde
de macht aanvaarden
en onze koning zijn. Halleluja!
Gij, onze Here,
doet triomferen
die naar U heten
en in U weten,
dat wij Gods kinderen zijn. Halleluja!

 

(gemeente gaat zitten)

 
DESIRE – Let the peace of God reign 
Vader van alle leven, houd mij dicht bij U.
Omring mij als ik door het leven ga en laat Uw vrede regeren.
Heilige Geest, vervul mij, leer mij Uw waarheid kennen.
U bent mijn troost.
Geef mij de kracht om het opgeheven hoofd door U en voor U te leven.
 

VOORBEREIDING

 
Kyriëgebed 
 
ELJAKIM – De sterkte van Uw Naam 
Zoveel kind’ren die zwervend bestaan,
en vaders die weg zijn gegaan.
Dit kan niet zijn wat U heeft bedoeld,
bouw uw Koninkrijk.
 
Zoveel volken in oorlog en strijd,
zoveel pijn en gebrokenheid.
Dit kan niet zijn wat U heeft bedoeld,
bouw uw Koninkrijk, hier in mijn hart.
 
Refrein
Zodat ik leef, gedreven door uw liefde,
bewogen met een ieder, verbroken zoals U.
Zodat ik geef, met het leven mij gegeven,
religie overstijgend, gepassioneerd en puur.
door de sterkte van uw Naam, de sterkte van uw Naam.
 
Zoveel levens geleefd zonder hoop,
zoveel mensen alleen en in nood,
en geloof zonder daden is dood,
bouw uw Koninkrijk, hier in mijn hart.
 
Refrein
   
Jezus, uw Naam is een toevlucht voor de zwakke,
en uw Naam is een schuilplaats en een schild.
En in uw Naam is verlossing en vergeving.
Jezus, uw Naam is alles voor mij.
 
Refrein (2x)
 
Gesprek met de kinderen
 
Kinderlied – Ik moet weggaan
https://www.youtube.com/watch?v=NqC9bB9_d4E
 
Kinderen naar de kindernevendienst, nemen kleine Paaskaars mee, terwijl we zingen:
Wij gaan voor even uit elkaar
en delen nu het licht.
Dat licht vertelt ons iets van God,
op Hem zijn wij gericht.
Straks zoeken wij elkaar weer op
en elk heeft zijn verhaal.
Het licht verbindt ons met elkaar,
het is voor allemaal.

 
 

DIENST VAN HET WOORD

 
Gezongen gebed om de Heilige Geest – NLB 680 [orgel]
Kom, heilige Geest, Gij vogel Gods,
daal neder waar Gij wordt verwacht.
Verschijn, lichtengel, in de nacht
van onze geest, verward en trots.

 
Waar Gij niet zijt, is het bestaan,
is alle denken, alle doen
zo leeg en woest, zo dood, als toen
Gij, Geest, nog niet waart uitgegaan.

 
Er is geen licht dan waar Gij zijt,
uw vleugels breidt, uw vleugels strekt,
geen leven, dan waar Gij het wekt
in een gemis dat naar U schreit.

 
Hoor, heilige Geest, wij roepen U!
Kom, wees aanwezig in het woord;
wek onze geest, opdat hij hoort,
wek ons tot leven, hier en nu.

 
O heilige Geest, wij zijn verblijd:
Gij immers, eeuwig ondoorgrond,
legt zelf dit lied ons in de mond,
ten teken dat Gij bij ons zijt.

 
Lezing uit het Oude Testament – Genesis 11: 1-9
111Ooit werd er op de hele aarde één enkele taal gesproken. 2Toen de mensen in oostelijke richting trokken, kwamen ze in Sinear bij een vlakte, en daar vestigden ze zich. 3Ze zeiden tegen elkaar: ‘Laten we van klei blokken vormen en die goed bakken in het vuur.’ De kleiblokken gebruikten ze als stenen, en aardpek als specie. 4Ze zeiden: ‘Laten we een stad bouwen met een toren die tot in de hemel reikt. Dat zal ons beroemd maken, en dan zullen we niet over de hele aarde verspreid raken.’ 5Maar toen daalde de HEERaf om te kijken naar de stad en de toren die de mensen aan het bouwen waren. 6Dit is één volk en ze spreken allemaal een en dezelfde taal, dacht de HEER, en wat ze nu doen is nog maar het begin. Alles wat ze verder nog van plan zijn, ligt nu binnen hun bereik. 7Laten wij naar hen toe gaan en spraakverwarring onder hen teweegbrengen, zodat ze elkaar niet meer verstaan. 8De HEERverspreidde hen van daar over de hele aarde, en de bouw van de stad werd gestaakt. 9Zo komt het dat die stad Babel heet, want daar bracht de HEERverwarring in de taal die op de hele aarde gesproken werd, en van daar verspreidde hij de mensen over de hele aarde.
 
ELJAKIM – You raise me up 
U tilt mij op zodat ik op bergen kan staan.
U tilt mij op om op stormachtige zeeën te lopen.
Ik ben sterk als ik op Uw schouders sta.
U richt mij op tot meer dan ik alleen kan zijn.
 
Lezing uit het Nieuwe Testament – Handelingen 2: 1-13
21Toen de dag van het Pinksterfeestaanbrak waren ze allen bij elkaar. 2Plotseling klonk er uit de hemel een geluid als van een hevige windvlaag, dat het huis waar ze zich bevonden geheel vulde. 3Er verschenen aan hen een soort vlammen, die zich als vuurtongen verspreidden en zich op ieder van hen neerzetten, 4en allen werden vervuld van de heilige Geesten begonnen op luide toon te spreken in vreemde talen, zoals hun door de Geest werd ingegeven.
5In Jeruzalem woonden destijds vrome Joden, die afkomstig waren uit ieder volk op aarde. 6Toen het geluid weerklonk, dromden ze samen en ze raakten geheel in verwarring omdat ieder de apostelenen de andere leerlingenin zijn eigen taal hoorde spreken. 7Ze waren buiten zichzelf van verbazing en zeiden: ‘Het zijn toch allemaal Galileeërs die daar spreken? 8Hoe kan het dan dat wij hen allemaal in onze eigen moedertaal horen? 9Parten, Medenen Elamieten, inwoners van Mesopotamië, Judea en Kappadocië, mensen uit Pontus en Asia, 10Frygië en Pamfylië, Egypte en de omgeving van Cyrene in Libië, en ook Jodenuit Rome die zich hier gevestigd hebben, 11Jodenen proselieten, mensen uit Kreta en Arabië – wij allen horen hen in onze eigen taal spreken over Gods grote daden.’ 12Verbijsterd en geheel van hun stuk gebracht vroegen ze aan elkaar: ‘Wat heeft dit toch te betekenen?’ 13Maar sommigen zeiden spottend: ‘Ze zullen wel dronken zijn.’
 
ELJAKIM – You have called us
Heer, U riep ons uit het duister in Uw licht 
en nu is het nooit meer nacht.
U bevrijd’ ons van het kwade;
Wij verheugen ons in Uw macht.
 
Mensen van elk ras
zijn welkom bij U,
Uw boodschap brengen wij aan elke natie, elk geslacht.
Heer, dat door ons mag schijnen ’t Licht dat U ons bracht.
 
Verkondiging
 
Meditatieve stilte
 
Lied – NLB 682 [orgel]
Dit is het wonder: de kracht van de Geest
baart stralend nieuw leven op ’t Pinksterfeest.
In een onzeker en kwetsbaar bestaan
ontkiemt het bevrijdend, en kondigt ons aan:
sta op en vat moed
en weet het voorgoed
dat goddelijke liefde de wereld begroet.

 
Dit is het wonder: de kracht van de Geest
herschept, en wekt op wat als dood is geweest.
Geeft inzicht en uitzicht, doorbreekt en ontvouwt.
Geen oor heeft gehoord en geen oog heeft aanschouwd
wat ons is voorzegd:
na bitter gevecht
zal vrede ons deel zijn en waarheid en recht.

 
 

VAN BINNEN NAAR BUITEN

 
Mededelingen/afkondigingen
 
Dankgebed 
Voorbeden 
Stilte
Onzevader
Inzameling van de gaven
Eerste rondgang:        Diaconie
Tweede rondgang:     Beheer en Onderhoud
Deurcollecte:             Kerk in Actie Zending
 
ELJAKIM – I have a dream
Ik heb een droom voor de mensheid.
Een droom van waarheid en menselijke waardigheid.
Een droom van vrede, hoop en vrijheid.
Dat we vrede in ons hart ervaren als we delen en zorgen voor elkaar.
Dat we één zullen zijn en zonder angst.
 
Slotlied – NLB695
Heer, raak mij aan met uw adem,
reik mij uw stralend licht,
wijs mij nieuwe wegen,
geef op uw waarheid zicht.

 
Raak met uw adem mijn onrust
tot ik de rust hervind.
Al mijn wonden heelt Gij:
Gij ziet in mij uw kind.

 
Wees ook de Geest die mij aanvuurt
en al mijn twijfels bant.
Als geroepen kom ik:
mijn tijd is in uw hand.

 
Kom en doorstraal mijn dagen,
Geest van God uitgegaan,
die mijn ogen opent
voor wie nu naast mij staan.

 
Heer, raak ons aan met uw adem,
geef ons een vergezicht!
Draag ons op uw vleugels,
zegen ons met uw licht!

 
Wegzending en Zegen
Gezongen Amen
 
 
 

terug