zo 7 okt 2018  om 10.00 uur
Voorganger: ds. L.L. van Berkel
Eredienst mmv koor Relight - DV gesloten
Ouderling: Marja de Vries
Organist: Peter Herrewijnen

ORDE VAN DIENST voor zondag 7 oktober 2018 - Israëlzondag
Thema – Halen en brengen
Voorganger – ds. Lennart van Berkel
M.m.v. – Gospelkoor Relight uit Poortugaal o.l.v. Rob de Jong
Organist – Peter Herrewijnen
Lector – Piet van der Sluijs
Liturgische kleur – Groen
Ouderling van dienst – Marja de Vries
Diaken van dienst – Marja Voogt
 
VAN BUITEN NAAR BINNEN
 
Welkom door de voorganger
 
Stil gebed
 
(gemeente gaat staan)
 
Intochtslied – Tienduizend redenen
https://www.youtube.com/watch?v=KeVjB-SXqwU (afbreken bij 4:25) 
 
Bemoediging en groet
 
Lied – NLB (Psalm) 8a: 1, 2 en 6
Heer, onze Heer, hoe heerlijk is
uw naam in de geschiedenis,
op heel de aarde, wijd en zijd.
De hemel zingt uw majesteit.
 
Het eerste kinderlijk geluid
roept glorieus uw sterkte uit.
Met onze kwetsbaarheid vertrouwd
ontwapent Gij wat ons benauwt.
 
Heer, onze Heer, hoe heerlijk is
uw naam in de geschiedenis,
want op de aard’ is wijd en zijd
het mensenkind uw majesteit.
 
(gemeente gaat zitten)
 
VOORBEREIDING
 
Kyriëgebed
 
Koor – Praise tot he Lord
Lof zij de Heer, de almachtige Koning der ere,
Laat ons naar hartelust zingen en blij musiceren.
Komt allen saam,
Psalmzingt de heilige naam,
Looft al wat ademt de Here.
 
DIENST VAN HET WOORD
 
Gebed om de Heilige Geest
 
Kinderlied – Welkom, welkom 
https://www.youtube.com/watch?v=sRn3z56udfY
 
Gesprek met de kinderen
 
Kinderen gaan naar de nevendienst met de kleine Paaskaars en we zingen:
Wij gaan voor even uit elkaar en delen nu het licht.
Dat licht vertelt ons iets van God, op Hem zijn wij gericht.
 
Straks zoeken wij elkaar weer op en elk heeft zijn verhaal.
Het licht verbindt ons met elkaar, het is voor allemaal.
 
Lezing uit het Nieuwe Testament – Lucas 10: 38-42 (door lector)
38Toen ze verder trokken ging hij een dorp in, waar hij gastvrij werd ontvangen door een vrouw die Marta heette. 39Haar zuster, Maria, ging aan de voeten van de Heer zitten en luisterde naar zijn woorden. 40Maar Marta werd helemaal in beslag genomen door de zorg voor haar gasten. Ze ging naar Jezus toe en zei: ‘Heer, kan het u niet schelen dat mijn zuster mij al het werk alleen laat doen? Zeg tegen haar dat ze mij moet helpen.’ 41De Heer zei tegen haar: ‘Marta, Marta, je bent zo bezorgd en je maakt je veel te druk. 42Er is maar één ding noodzakelijk. Maria heeft het beste deel gekozen, en dat zal haar niet worden ontnomen.’
 
Koor - Help me Lord
Wilt U mij helpen, Heer om het beste uit mijzelf te halen. Wilt U mij leren om lief te hebben en te begrijpen.  Wilt U mij helpen om te leven naar uw woord. Heer, ik leg mijn leven in uw hand. Halleluja!
 
Verkondiging [deel 1]
 
Lezing uit het Nieuwe Testament – Lucas 10: 25-28 (door lector)
25Er kwam een wetgeleerde die hem op de proef wilde stellen. Hij vroeg: ‘Meester, wat moet ik doen om deel te krijgen aan het eeuwige leven?’ 26Jezus antwoordde: ‘Wat staat er in de wet geschreven? Wat leest u daar?’ 27De wetgeleerde antwoordde: ‘Heb de Heer, uw God, lief met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw kracht en met heel uw verstand, en uw naaste als uzelf.’ 28‘U hebt juist geantwoord,’ zei Jezus tegen hem. ‘Doe dat en u zult leven.’
 
Koor – You will be our God
U hebt een brandend verlangen ontstoken in ons hart om U beter te leren kennen. Er is een passie in ons om altijd te zijn waar U bent. We smeken om genade, we leggen ons leven neer om U te zoeken terwijl U al gevonden bent.
En U bent onze God en wij zijn Uw mensen voor altijd. Omdat U altijd al van ons hield en U ons de Uwen noemde. U zult regeren in ons hart.
Laat onze aanbidding een onuitblusbaar vuur zijn, een heilige gloed. Een extravagante liefde, een meedogenloos verlangen, om U te eren. Overweldigd bij Uw genade en ontzag, zullen we U alle dagen van ons leven volgen. Voor altijd en altijd……..
 
Verkondiging [deel 2]
 
Meditatieve stilte
 
Koor – Trust in you Jesus
Ik hoor dat U mij roept, naar een hogere plaats en ik moet onder ogen zien wat voor mij ligt. Hoewel ik me soms onzeker voel hoef ik niet bang te zijn want iedere stap die ik zet, daarbij leidt U mij. Met mij gehele hart vertrouw ik op U, wat U zegt zal nooit vergaan. Heer Jezus ik vertrouw op U, U kent mij, ik reken op U, ik houd mijn vertrouwen altijd en overal op U.                                                                             
Iedere dag leer ik hoe ik de controle kon verliezen maar ik greep Uw leidende hand. En elke dag wachtte ik tot zich iets ontvouwde zodat ik iets kon zien van Uw plan voor mij. U laat mij niet alles zien maar U onthult alleen wat ik nodig heb.                                  
U offerde Uw leven voor mij, U showde mij Uw liefde voor mij, ik had nooit gedacht dat ik veilig zou zijn in Uw armen. Bij U is geen ruimte om te twijfelen, het is allemaal al uitgezocht, is het een wonder dat ik U vertrouw?
 
VAN BINNEN NAAR BUITEN
 
Mededelingen/afkondigingen
 
In memoriam – Mw. Anje Kremer-Medendorp (28-10-1930 – 28-09-2018)
 
Lied – Johannes de Heer 456: 1 en 4 (of 3)
Nader mijn God, bij U 
zij steeds mijn beê 
zij 't levenspad soms ruw 
gaat Gij maar mee 
Dan kent mijn ziele rust 
mij van Uw trouw bewust, 
wacht ik aan blijder kust 
Uw sabbatsvree 
 
En wenkt Uw eng'lenstoet 
eens opwaarts mij 
in 's hemels zonnegloed 
verjongd en vrij 
'k Juich dan op hoge toon 
bij 't nad'ren van Uw troon 
'k Ben eeuwig nu Uw zoon 
en U nabij
Dankgebed en voorbeden
Stilte
Onzevader
 
Inzameling van de gaven
Eerste rondgang:​PKN Kerk en Israël
Tweede rondgang: ​Beheer en Onderhoud
Deurcollecte: ​​Diaconie
 
Tijdens de collect zingen we in verbondenheid met Sulawesi Psalm 130: 1
Uit diepten van ellende
roep ik tot U, o HEER.
Gij kunt verlossing zenden, 
ik werp voor U mij neer.
O laat uw oor zich neigen
tot mij, tot mijn gebed.
Laat mij gehoor verkrijgen, 
red mij, o Heere, red!
 
Ya Tuhan, dari dalam
sengsara hatiku
selama siang malam
‘ku berseruseru.
Halakanlah telinga
kepada hambaMu.
Kiranya Kauterima,
teriak hatiku.
 
Tijdens de collecte komen de kinderen terug
 
Slotlied – Samenzang met het koor // De kracht van uw liefde
Heer ik kom tot U
Neem mijn hart verander mij
Als ik U ontmoet, vind ik rust bij U
Want Heer ik heb ontdekt, 
dat als ik aan uw voeten ben, 
trots en twijfel wijken, 
voor de kracht van Uw liefde
 
Refrein
Houd mij vast, laat Uw liefde stromen
Houd mij vast, heel dicht bij Uw hart
Ik voel Uw kracht, en stijg op als een arend
Dan zweef ik op de wind, 
gedragen door Uw Geest, 
En de kracht van Uw liefde.
 
Heer kom dichter bij, 
dan kan ik Uw schoonheid zien
En Uw liefde voelen diep in mij 
en Heer leer mij Uw wil, 
zodat ik U steeds dienen kan. 
En elke dag mag leven
Door de kracht van Uw liefde
 
Refrein
Houd mij vast, laat Uw liefde stromen
Houd mij vast, heel dicht bij Uw hart
Ik voel Uw kracht, en stijg op als een arend
Dan zweef ik op de wind, 
gedragen door Uw Geest, 
En de kracht van Uw liefde.
 
Slot 2x
Dan zweef ik op de wind, gedragen door Uw Geest, en de kracht van Uw liefde.
 
Wegzending en Zegen
Gezongen Amen
 

terug